available now!

         คุณสมบัติ      เพศ ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ทุกสาขา

ประสบการณ์ ด้านการขาย 1-2 ปี

Email: hr@foodsclassic.co.th

คุณสมบัติ      เพศ ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ ด้านการตลาด  1-2 ปี

มีความรู้ความสามารถ ด้านกราฟฟิค,งานออกบูธต่างๆ

Email: hr@foodsclassic.co.th