available now!

คุณสมบัติ      เพศ ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ ด้านการเงิน  1-2 ปี

Email: hr@foodsclassic.co.th

คุณสมบัติ      เพศ ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ ด้าน IT, Server,อุปกรณ์ IT ทั้งระบบ  1-2 ปี

Email: hr@foodsclassic.co.th

คุณสมบัติ      เพศ ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ทุกสาขา

ประสบการณ์ เรื่องการประสานงานเอกสารต่างๆ  1-2 ปี

Email: hr@foodsclassic.co.th

         คุณสมบัติ      เพศ ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ทุกสาขา

ประสบการณ์ ด้านการขาย 1-2 ปี

Email: hr@foodsclassic.co.th

คุณสมบัติ      เพศ ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ ด้านการตลาด  1-2 ปี

มีความรู้ความสามารถ ด้านกราฟฟิค,งานออกบูธต่างๆ

         คุณสมบัติ      เพศ ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีทุกสาขา

ประสบการณ์ ด้านการจัดซื้อ  1-2 ปี

Email: hr@foodsclassic.co.th

ระดับการศึกษา :  ปวส - ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1 - 2 ปีขึ้นไป

Email: hr@foodsclassic.co.th

เพศ : ชาย - หญิง

มีใบขับขี่

มีบุคคลค้ำประกัน

ถ้ามีประสบการณ์การทำงาน หรือ รู้จักเส้นทางจะพิจรณาเป็นพิเศษ